แผนงานโครงการ ประจำปี 2552
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์16055,369,606.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา276,420,205.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร295,499,209.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม151,509,700.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน2022,766,900.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น8337,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ293,666,820.00
รวม 28895,569,440.00