แผนงานโครงการ ประจำปี 2553
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์5029,841,477.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา61,304,380.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร91,639,260.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม1320,000.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน115,000.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น185,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ3600,000.00
รวม 7133,805,117.00