แผนงานโครงการ ประจำปี 2554
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์976,734,907.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา4461,400.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร114,042,900.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม61,567,400.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน3543,800.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น201,384,900.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ9746,590.00
รวม 15015,481,897.00