แผนงานโครงการ ประจำปี 2555
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์5635,800.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา5902,000.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร3435,000.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม5310,000.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน4181,600.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น151,033,890.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ10781,100.00
รวม 474,279,390.00