แผนงานโครงการ ประจำปี 2556
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์7719,315,813.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา122,213,800.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม6730,200.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน6425,835.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น201,131,487.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ6402,400.00
รวม 12724,219,535.00