แผนงานโครงการ ประจำปี 2557
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์4910,638,951.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา101,308,280.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร41,299,970.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม2500,000.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน64,991,480.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น16797,410.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ171,815,085.00
รวม 10421,351,176.00