แผนงานโครงการ ประจำปี 2559
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์130,000.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร113,370.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม2127,150,256.34
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน258,180.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น14508,110.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ4442,500.00
รวม 4328,202,416.34