รายงานประจำปี 2550  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
URL http://vijai.rru.ac.th
Tel : 038-517007
Fax 038-513090
คณะผู้บริหาร
จำนวนบุคลากร 4 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 4 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยให้เอื้อต่อการทำวิจัย 2. พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานวิจัยที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2483 ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” จากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อและพัฒนาบทบาทภารกิจตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเรื่อยมา พ.ศ.2485 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา พ.ศ.2498 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา พ.ศ.2513 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา พ.ศ.2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครู ได้ถึงระดับปริญญาตรีและให้ภารกิจอื่นๆ คือ การค้นคว้าวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจำการ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงจัดตั้งฝ่ายบริการการศึกษาและฝ่ายวิจัย เพื่อปฏิบัติภารกิจให้ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรี พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของสถาบันให้มีศูนย์วิจัยและวางแผนพัฒนา พ.ศ.2532 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานทั่วไปให้ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อได้มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 เป็นต้นไป ทำให้วิทยาลัยฉะเชิงเทราที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2538 เป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้ปรับโครงสร้างการบริหารให้มีสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมาปี พ.ศ.2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ประทานนามราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2548 มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ออกเป็น 5 คณะและ 5 ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ดังนั้นสำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”
การแบ่งส่วนราชการ
1. สำนักงานผู้อำนวยการโทร. โทรสาร
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

0
2548 2549 2550
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)0 .00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย4 100.00
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ0 .00
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)0 .00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)0 .00
รวม 4
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 4 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 10 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 0 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   10 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 7 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 3 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   13,280,940.00 บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก 6,424,940.00 บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน 50,000.00 บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 141 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 2 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 5 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ