รายงานประจำปี 2549  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
URL http://culture.rru.ac.th
Tel : 038-810441
Fax 038-810441
คณะผู้บริหาร
จำนวนบุคลากร 5 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดำเนินวิถีชีวิตในปัจจุบัน 3. สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย พัฒนาเครือข่ายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ข้อมูลทั่วไป 1. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยภูมิปัญญา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ 2. เป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชน 3. เป็นหน่วยประสานงานและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาความรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นอันยั่งยืน 4. ร่วมสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมตามวิถีไทย 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในแต่ละอำเภอ เพื่อจัดทำหนังสือ วารสารและข้อมูลของท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
1. สำนักงานผู้อำนวยการโทร. 038-810441 โทรสาร 038-810441
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

0
2547 2548 2549
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)0 .00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย5 100.00
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ0 .00
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)0 .00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)0 .00
รวม 5
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 5 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 0 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 0 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 0 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 0 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ