ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : จักรพันธ์ ปิ่นทอง
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8191
เว็บไซต์ : http://iim.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 7 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม Bachelor of Engineering, Industrial Management Engineering Program. 2. ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) Bachelor of Engineering, Industrial Management Engineering. B. Eng. (Industrial Management Engineering)
ภาระหน้าที่
    3. ปรัชญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เป็นแบบบูรณาการศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า ต้องการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 4. วัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ที่สามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุม และบริหารงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ในการเลือก และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรมในแต่ละด้าน 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 4) เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Engineering Program in Industrial Management Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Engineering (Industrial Management Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
B. Eng. (Industrial Management Engineering)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University