ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สุรกิจ ทองสุก
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8191
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/groups/985516238228685/
จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Electrical Engineering 2. ชื่อปริญญา ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Electrical Engineering) อักษรย่อปริญญา ภาษาไทย : วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Electrical Engineering) 3. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ได้พิจารณากลั่นกรองโดย สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ภาระหน้าที่
    วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว 1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Science (Electrical Engineering)
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.Sc. (Electrical Engineering)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University