ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สุรกิจ ทองสุก
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8192
เว็บไซต์ : http://ejt.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Electrical Engineering 2. ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Electrical Engineering) ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Electrical Engineering)
ภาระหน้าที่
    3. ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดของบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับศาสตร์ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ยังคงความจำเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมองค์ความรู้ในการทำงานในอุตสาหกรรมและให้มีความสามารถในการศึกษาตลอดชีวิต 4. วัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 4) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Science (Electrical Engineering)
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.Sc. (Electrical Engineering)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University