ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการตลาด วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : อรนุช กฤตยขจรสกุล
โทรศัพท์ : 0-3851-5829 ,0-3851-5457
โทรสาร : 0-3851-5458

จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University