ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการเงินและการบัญชี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สิริวรรณ ชวลิตเมธา
โทรศัพท์ : 0-3851-5829 ,0-3851-5457
โทรสาร : 0-3851-5458

จำนวนบุคลากร : 8 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
Bachelor of Public Administration Program in Fiscal Management
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)
Bachelor of Public Administration (Fiscal Management)
รป.บ.(การจัดการการคลัง)
B.P.A.(Fiscal Management)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University