ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สำนักงานผู้อำนวยการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550โทรศัพท์ : 038-810301
โทรสาร : 038-810301
เว็บไซต์ : http://academic.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 20 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1.ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 2.จัดบริการ การศึกษาแก่นักศึกษา และคณาจารย์ 3.กระตุ้นส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ ทางวิชาการในสถาบัน 4.ประสาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการวิชาการ
ภาระหน้าที่
    1.ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 2.จัดบริการ การศึกษาแก่นักศึกษา และคณาจารย์ 3.กระตุ้นส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ ทางวิชาการในสถาบัน 4.ประสาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการวิชาการ
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
    1. งานบริหารงานทั่วไป 2. งานส่งเสริมวิชาการ 3. งานทะเบียนและวัดผล


Rajabhat Rajanagarindra University