ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สำนักงานผู้อำนวยการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : อรวรรณ เล็กชะอุ่ม
โทรศัพท์ : 038-810441
โทรสาร : 038-810441
เว็บไซต์ : http://culture.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยภูมิปัญญา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ 2. เป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา เยาวชนและประชาชน 3. เป็นหน่วยประสานงานและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาความรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นอันยั่งยืน 4. ร่วมสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมตามวิถีไทย 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในแต่ละอำเภอ เพื่อจัดทำหนังสือ วารสารและข้อมูลของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University