ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
Art Culture and Local Center
   
URL : http://culture.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 038-810441
โทรสาร : 038-810441
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 5 คน

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย พัฒนาเครือข่ายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดำเนินวิถีชีวิตในปัจจุบัน 3. สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลทั่วไป

1. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยภูมิปัญญา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ 2. เป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชน 3. เป็นหน่วยประสานงานและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาความรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นอันยั่งยืน 4. ร่วมสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมตามวิถีไทย 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในแต่ละอำเภอ เพื่อจัดทำหนังสือ วารสารและข้อมูลของท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. สำนักงานผู้อำนวยการโทรศัพท์ 038-810441 โทรสาร 038-810441
 Rajabhat Rajanagarindra University