ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 32 % 6435 %9954 %148 %185
 • กองนโยบายและแผน
 • 111 % 667 %0 %0 %9
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 % 1393 %17 %0 %14
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด48310014208
  ร้อยละ2 40 48 7
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/9/2562

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง   88.94%
  กองนโยบายและแผน   4.33%
  กองพัฒนานักศึกษา   6.73%
  ช่วยราชการ   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University