ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 21 % 6644 %7248 %64 %151
 • กองนโยบายและแผน
 • 110 % 990 %0 %0 %10
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 % 1091 %19 %0 %11
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด385736172
  ร้อยละ2 49 42 3
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง   87.79%
  กองนโยบายและแผน   5.81%
  กองพัฒนานักศึกษา   6.40%
  ช่วยราชการ   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University