รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2566 พบ 10 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 20-04-2566 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศาลาอเนกประสงค์ริมน้ำวัดหนามแดง อำเภอเมืองฉะชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
2 24-03-2566 กิจกรรมในหัวข้อ "Calligraphy Workshop เขียน สร้าง สุข"
ณ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Young Happy Modern senior's Community สามย่านมิตรทาวน์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
3 20-03-2566 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการสืบสานและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายวัฒนธรรม
ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
วัชรี ปั้นนิยม
1000
4 09-03-2566 อบรมและฝึกปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
5 07-03-2566 โครงการศิลปะสัญจร ประจำปี 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
สมศักดิ์ ทองแก้ว
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
6 13-02-2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการเรียนรู้สารระการเรียนรู้การงานอาชีพกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
7 10-02-2566 นิทรรศการ "เปิดบ้านพานทอง" (Phanthong Open House) ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีจินดา เนื่องจำนงค์
สมศักดิ์ ทองแก้ว
1000
8 18-01-2566 รายวิชาการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
9 16-01-2566 โครงการส่งเสริมวิชาการด้านการสอนวิชาศาสนา หัวข้อ มารยาทไทย
ณ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องเรียน 8306 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
10 10-01-2566 อบรมการออกแบบตัวอักษรศิลป์
ณ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University