รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 7 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 16-07-2560 จัดอบรมผู้นำนักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย มุ่งสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญศรีราชา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทรบุรี0100
2 5-06-2560 เข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทาง วิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 9มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์0100
3 16-05-2560 เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน รุ่นที่ 21ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทณ ถ.หลานหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ0100
4 23-02-2560 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่21โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก0100
5 20-02-2560 จัดโครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและเรียนรู้ประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2559ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี0100
6 26-01-2560 โครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0700
7 19-01-2560 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษาโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University