รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 15 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 15-12-2560 การออกแบบและตกแต่งกราฟฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 5-6 มกราคม 25600300
2 12-12-2560 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษาโรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี0100
3 26-09-2560 นำนักศึกษาเข้าพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ สนับสนุนเงินทุนการศึกษาระดับปีสุดท้ายของมูล นิธิป่อเต็กตึ๊งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ0100
4 9-08-2560 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (ระยะที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย) 0300
5 29-08-2560 "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ของบุคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.0300
6 19-08-2560 จัดโครงการ อบรมและทัศนศึกษางานด้านยาเสพติดและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี0100
7 16-07-2560 จัดอบรมผู้นำนักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย มุ่งสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญศรีราชา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทรบุรี0100
8 5-06-2560 เข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทาง วิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 9มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์0100
9 16-05-2560 เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน รุ่นที่ 21ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทณ ถ.หลานหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ0100
10 23-02-2560 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่21โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก0100
11 20-02-2560 จัดโครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและเรียนรู้ประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2559ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี0100
12 9-01-2560 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ (9-10 ม.ค 60)ณ ห้อง 900 มรร.0300
13 26-01-2560 โครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0700
14 19-01-2560 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษาโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี0100
15 14-01-2560 เทคนิค "การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส 14-15 ม.ค 60ณ ห้อง 900 มรร.0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University