สำนักงานอธิการบดี
   
URL : http://op.rru.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-3851-2500, 0-3851-5830
โทรสาร : 0-3881-0337
ผู้บริหาร :
1. ดร. นฤชล เรือนงามผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
บุคลากร : จำนวน 215 คน

วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานพัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ การดำเนินงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว

 

พันธกิจ

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1. อำนวยการและจัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 2. บริการจัดหาและจัดสรรบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามภาระงานที่หน่วยงานต้องการ 4. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 5. กำกับ ดูแล บุคลากรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ 6. พัฒนาโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อการทำงานให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

 

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" ให้แก่วิทยาลัยครู สำนักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 วัตถุประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์ในการทำงาน ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างงานให้มีระบบ 2. เพื่อให้การทำงานชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 3. เพื่อให้การบริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้เกิดความประทับใจ 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ ที่สวยงามและเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 6. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เป้าหมาย 1. พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 2. อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ มีศักยภาพที่จะรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 3. บุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีผังแม่บทในการพัฒนาพื้นที่สถาบัน 5. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ให้งดงาม 6. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเอิ้อต่อการบริหารและบริการ 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. กองกลางโทรศัพท์ 038-512500 โทรสาร 038-810337
2. กองนโยบายและแผนโทรศัพท์ 0-3881-0427 โทรสาร 0-3881-0427
3. กองพัฒนานักศึกษาโทรศัพท์ 038-517173 โทรสาร 038-517173
4. ช่วยราชการโทรศัพท์ โทรสาร
 Rajabhat Rajanagarindra University