รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 3 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 26-04-2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 2 (Art Festival Workshop 2)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1000
2 5-01-2561 เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาห่างไกลยาเสพติดศูนย์ฝึกกิจกรรมทางน้ำค่ายบริบูรณ์ทรัพย์ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี0100
3 10-01-2561 โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University