รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 11 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 28-11-2561 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี0100
2 17-11-2561 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ0100
3 28-09-2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก0100
4 16-08-2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ0100
5 18-06-2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ไขข้อข้องทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฏหมายได้อย่างแท้จริง ครั้งที่ 2"แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ0100
6 17-06-2561 โครงการอบรมผู้นำนันทนาการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางและกรุงเทพมหานครโรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี0100
7 15-05-2561 เข้าร่วมอบรมผู้นำนักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพภูไอยรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก0100
8 11-05-2561 เข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 10 "4.0 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้อย่างไร"มหาวิทยาลัยเทพสตรี จังหวัดลพบุรี0100
9 26-04-2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 2 (Art Festival Workshop 2)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1000
10 5-01-2561 เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาห่างไกลยาเสพติดศูนย์ฝึกกิจกรรมทางน้ำค่ายบริบูรณ์ทรัพย์ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี0100
11 10-01-2561 โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University