รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2562 พบจำนวน 9 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 5-07-2562 โครงการ ประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562ณ ภูไอยรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก0100
2 13-07-2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ณ เดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี0100
3 12-07-2562 เข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีณ โงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก0100
4 30-04-2562 เข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสา 6 ราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าสักซับลังกา ต.กุตตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี0100
5 29-03-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี0100
6 17-03-2562 จัดโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี0100
7 5-02-2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง0100
8 28-01-2562 เข้าร่วมโครงการ สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย"นักศึกษาแกนนำ รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด "ในสถานศึกษาณ ศูนย์ปฏิบัติการ ศรีวารี พาวิลเลียน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ0100
9 26-01-2562 โครงการ เลี้ยงอาหารกลางวัน "น้องอ่ม พี่สุข" และสานสัมพันธ์ผู้นำนักศึกษาณ ศูนย์ซีนาปีส บ้านลอเรนโซ่ ต.กุฏิโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University