รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 3 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 25-09-2560 ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่0100
2 12-07-2560 เดินทางไปศึกษาระบบงานอนามัยและสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี0100
3 11-01-2560 เดินทางไปซื้อยาและเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม จังหวัด กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University