ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 30 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
21 นายจุลดิษฐ อุปฮาตยุทธศาสตร์การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ์ หน้ากากผีตาโขนของชุมชนด่านซ้ายจังหวัดเลย สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2552
22 นางสาววราลี โกศัยการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2553
23 นายวิทยา เจริญศิริการจัดการความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดิน สาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2553
24 นายวิวัฒน์ หามนตรีการพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2553
25 นายอำนาจ บุญอนนท์การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีล้านนาในเขตวัฒนธรรมน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2553
26 นายสุวิชา วิริยมานุวงษ์การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา กับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2553
27 นางสุชานาถ พัฒนวงศ์งามรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มทองเหลืองสาน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2553
28 ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ อมาตยกุลรูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาผู้ขับรถยนต์ใน เขตภาคกลางและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11003/2555
29 จ่าสิบเอกจิรศักดิ์ บุญนาคการพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11003/2555
30 นายจำรูญ บริสุทธิ์รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพฤฒพลัง : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปากแพรกจังหวัดกาญจนบุรี สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11003/2555

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 2/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University