ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 30 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
1 นางสาวฌาณิกา เงินอ้นการวิจัยและการพัฒนารูปแบบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ บูรณาการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้จองนักเรียน ชาวไทยภูเขา การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น1100
2 นางเพียงพร กันหารีแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11001/2251
3 นางสาวกิ่งดาว จินดาเทวินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11001/2552
4 นาย ไกรเดช ไกรสกุลการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระบบความร่วมมือของ ชุมชนกับโรงเรียน สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11001/2553
5 นางอมรวดี สินเจริญรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้ให้บริการของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11001/2556
6 นางณภาทิพ เกสสมบูรณ์รูปแบบการพัฒนาความรู้ผู้ประสานงานจัดการเครือข่ายยุติธรรม ชุมชนแก้ไขความขัดแย้ง เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11001/2556
7 นายเดชชัย สินเจริญการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11001/2556
8 นางสาวประนอม สุขสวัสดิ์การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นำ ในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11001/2556
9 นางสาวยุพิน หงษ์วะชินการพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11001/2556
10 นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยตำบล สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา11001/2556
11 นางสาวปัญณิตา ชัยสนิทการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของนักศึกษาวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11002/2250
12 นางสาวลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุลการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11002/2550
13 นางอรุณศรี อื้อศรีวงศ์การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11002/2551
14 นายพีรพงศ์ บุญศิริการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้านไทย การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11002/2551
15 นางวิมลมาศ ปฐมวณิชกุลรูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2550
16 นายสุพจน์ แสงเงินการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้นำสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนนทบุรี การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2550
17 นางชยากานต์ เรืองสุวรรณแบบจำลองภูมิปัญญาชุมชน กรณีศึกษาปลาส้มของชนชาวไทญ้อ หมู่บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2551
18 นางนพมาศ หงษาชาติการพัฒนารูปแบบการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ ประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2552
19 นางประพีร์พร อักษรศรีรูปแบบการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2552
20 นางสาว ชไมมน ศรีสุรักษ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย แบบสร้างตนเองเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วม สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น11003/2552

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University