จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษธันวาคม 2554- กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู50,000.00
2 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)พฤศจิกายน 2554- กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู50,000.00
3 โครงการพัฒนาบุคคลากร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้(ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้งบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย)ธันวาคม 2554- สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู.00
4 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพเมษายน 2555- กรกฎาคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู300,000.00
5 โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ(EIS)กุมภาพันธ์ 2555- สิงหาคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
6 โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ธันวาคม 2554- สิงหาคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
7 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารพฤษภาคม 2555- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
8 โครงการนิเทศติดตามผลและสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิงหาคม 2555- กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
9 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู500,000.00
10 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาพฤศจิกายน 2554- กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู90,000.00
11 จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์มีนาคม 2555- กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู60,000.00
12 พัฒนาสถาบันและบุคลากรตุลาคม 2554- มกราคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
13 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาธันวาคม 2554- กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู40,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,660,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/