แผนงานโครงการ ประจำปี 2552
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์423,950,130.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา51,670,000.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร4555,000.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม2168,000.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน120,200.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น140,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ5815,000.00
รวม 607,218,330.00