แผนงานโครงการ ประจำปี 2552
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์183,237,056.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา51,317,555.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร1480,000.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม1190,000.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน52,305,000.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น190,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ6620,000.00
รวม 378,239,611.00