แผนงานโครงการ ประจำปี 2555
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์2381,800.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา112,000.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร1105,000.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม1150,000.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ1259,400.00
รวม 6908,200.00