รายงาน : จำนวนกิจกรรมของหน่วยงาน..... รายปี รหัสรายงาน : A02.1
ปี : 2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
2549 | 2550 | 2551 | 2552
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม( 1 กิจกรรม)
1. โครงการ เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ คร้ังที่ 9
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง( 1 กิจกรรม)
1. โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์
กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา( 23 กิจกรรม)
1. อบรมสัมมนาหลังการศึกษาดูงาน
2. การใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนร่วมกับบอร์ดอาดุยโน่
3. โครงการสัมมนาวิชาการงานสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
5. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"
8. ศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINTAB ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
10. โครงการความร่วมมือการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ภาษาญีปุ่นในงานอุตสาหกรรมและการจัดการสไตล์ญีปุ่น"
11. โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
12. อบรมพัฒนาทักษะความชำนาญทางด้านวิชาชีพเครื่องกล
13. โครงการเสริมสร้างทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม
14. โครงการความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
15. โครงการพัฒนาวิชาชีพตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridr : EEC)
16. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
17. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและทักษะความรู้ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
18. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D
19. อบรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การเขียน CV และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
20. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
21. โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0"
22. แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน( 5 กิจกรรม)
1. โครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ประชาชนทั่วไป
2. โครงการอบรม "หลักสูตการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน"
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App Inventor"
4. โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน"
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3" ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบริการอื่นๆ
กิจกรรมวิชาการ( 3 กิจกรรม)
1. โครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0
2. โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่ IATF 16949:2016 Requirement and Implementation"
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน( 1 กิจกรรม)
1. โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร)
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา( 3 กิจกรรม)
1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2. โครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ EEC ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี)


Rajabhat Rajanagarindra University