รายงาน : จำนวนกิจกรรมของหน่วยงาน..... รายปี รหัสรายงาน : A02.1
ปี : 2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
2549 | 2550 | 2551 | 2552
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง( 5 กิจกรรม)
1. โครงการต้นกล้าอาชีพ อบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคใหม่ หัวใจพอเพียง ( ต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 1 )
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ ผู้สูงอายุ
3. อบรมต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 2
4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา( 1 กิจกรรม)
1. การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม( 2 กิจกรรม)
1. ปลูกต้นไม้
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์( 1 กิจกรรม)
1. โครงการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมทั่วไป( 1 กิจกรรม)
1. โครงการค่ายศิลปะเยวชน Art Camp 2009
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา( 2 กิจกรรม)
1. ประชุมเครือข่าย
2. งาน "ปฏิบัติการกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชา" 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง


Rajabhat Rajanagarindra University