ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 9 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • 6 85.7% 1 14.3% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
  รวมทั้งหมด4820050
  คิดเป็นร้อยละ96.004.00.00.00


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,