แผนงานโครงการ ประจำปี 2551
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์392,672,980.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร21,319,400.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม1238,600.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน41,343,600.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น281,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ9659,370.00
รวม 576,314,950.00