แผนงานโครงการ ประจำปี 2552
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์322,792,230.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา110,000.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร71,210,000.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม380,000.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน1459,900.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น3110,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ4360,270.00
รวม 515,022,400.00