ชื่อรายงาน : ฐานข้อมูล FIS ตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัย รหัสรายงาน : K01
  ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย | ประกันคุณภาพการศึกษา | กพร.
ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย
เงินวิจัย
1. ทุนวิจัย
2. เงินวิจัยจากทุนภายนอก (จากแหล่งทุนในประเทศ เช่น วช. สวทช. สกว. สกอ.)
3. เงินวิจัยจากทุนภายนอก (จากแหล่งทุนต่างประเทศ)
4. เงินวิจัยจากทุนภายนอก (จากอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด)
วุฒิการศึกษาของอาจารย์ 5. จำนวนอาจารย์ทั้งหมด
6. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ
7. จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาตรี - โท - เอก
ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ 8. จำนวน อ.- ผศ. - รศ. - ศ.
การได้รับรางวัล 9. จำนวนรางวัลระดับชาติที่ อ. ได้รับ
10. จำนวนรางวัลนานาชาติที่ อ. ได้รับ
บทความ 11. จำนวนสือสิ่งพิมพ์ : งานแต่ง แปล เรียบเรียง
12. จำนวนบทความ
13. จำนวนบทความวิจัยภาษาไทย : บทความวิชาการภาษาไทย
14. จำนวนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ : บทความวิชาการภาษาอังกฤษ
หนังสือหรือตำรา 15.

จำนวนหนังสือ หรือ ตำราภาษาไทย
เอกสารประกอบการสอน | เอกสารคำสอน | หนังสือตำรา | E-learning | Power point | CAI

16. จำนวนหนังสือ หรือ ตำราภาษาต่างประเทศ
หลักสูตร 17. จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
18. จำนวนหลักสูตรปริญญาบัณฑิตทั้งหมด
19. จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ป.เอก - ป.โท
20. จำนวนหลักสูตรเปิดใหม่
21. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปิด
22. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง
ทุนการศึกษา 23. จำนวนนักศึกษา ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยทุนในประเทศ
24. จำนวนนักศึกษา ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยทุนต่างประเทศ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัล 25. ได้รับรางวัลระดับชาติ
26. ได้รับรางวัลนานาชาติ
ศิษย์เก่าได้รับรางวัล 27. จำนวนศิษย์เก่าได้รับรางวัลระดับชาติ
28. จำนวนศิษย์เก่าได้รับรางวัลระดับนานาชาติ