ชื่อรายงาน : ฐานข้อมูล FIS อ้างตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน คุณภาพการศึกษา สมศ. รหัสรายงาน : K02
  ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
 
ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด สมศ. ประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย | ประกันคุณภาพการศึกษา | กพร.
 
มาตรฐาน 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานย่อย รายละเอียดมาตรฐาน
1.1 ร้อยละของการได้งานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา
1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไปตามเกณฑ์
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
1.5 จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (คน)
36
 • จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตที่ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณฯ ในรอบ 3 ปที่ผ่านมา
 • 37
 • ชื่อนักศึกษา และศิษย์เก่า ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้ และเดือนและปีที่ได้รับ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
 • 1.6 จำนวนวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ชิ้นงาน)
  1
 • จำนวนวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษา
 • 2
 • จำนวนวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
 • 1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
  3
 • จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
 • 4
 • จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 • 1.8 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
  5
 • จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
 • 6
 • จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

 • มาตรฐาน 2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรรค์
  มาตรฐานย่อย รายละเอียดมาตรฐาน
  2.1 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  7
 • จำนวนงานวิจัยทั้งหมด
 • 8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 9
 • จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 •  
 • จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
 • 10
 • จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน (ภายใน)
 • 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 11
 • จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
 • 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 12
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
 • 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 13
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
 • 2.6 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เช่น ISI , ERIC) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 14
 • จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เช่น ISI , ERIC)
 • 2.7 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรต่อจำนวนอาจารย์ประจำในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 15
 • จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 • มาตรฐาน 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
  มาตรฐานย่อย รายละเอียดมาตรฐาน
  3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนา/และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 16
 • จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนา/และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
 • 3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือต่ออาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 17
 • จำนวนอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
 • 3.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย
  3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการให้บริการวิชาการเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 18
 • จำนวนค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม

 • มาตรฐาน 4 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  มาตรฐานย่อย รายละเอียดมาตรฐาน
  4.1 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา
  23
 • จำนวนนักศึกษา
 • 19
 • จำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
 • 4.2 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา
  23
 • จำนวนนักศึกษา
 • 20
 • จำนวนค่าใช้จ่าย และมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม

 • มาตรฐาน 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
  มาตรฐานย่อย รายละเอียดมาตรฐาน
  5.1 สภาสถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้
  5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการ ประเมินจากภายในและภายนอก
  5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
   
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 •  
 • ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์ชาติ
 • 5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน
  5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ
   
 • มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
 • 5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
  23
 • จำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
 • 21
 • จำนวนสินทรัพย์ถาวร
 • 5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
  23
 • จำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
 • 22
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • 5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับทั้งหมด
  24
 • รายรับทั้งหมด
 • 25
 • เงินเหลือจ่ายสุทธิ
 • 5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 26
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 5.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 27
 • จำนวนเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  28
 • จำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุน
 • 29
 • จำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • มาตรฐาน 6 มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
  มาตรฐานย่อย รายละเอียดมาตรฐาน
  6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
  30
 • จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
 • 31
 • จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
 • 6.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 23
 • จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 • 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 32
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 • 6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  8
 • จำนวนอาจารย์ประจำ
 • 33
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics)
  6.6 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง
   
 • คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ (E-learning)
 •  
 • คณาจารย์มีระบบการประเมินผลการเรียนการสอน
 •  
 • คณาจารย์มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
 • 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษา
  23
 • จำนวนนักศึกษา
 • 34
 • จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
 • 6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา
  23
 • จำนวนนักศึกษา
 • 35
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ

 • มาตรฐาน 7 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานย่อย รายละเอียดมาตรฐาน
  7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกันคุณภาพภายใน
 • กิจกรรมประกันคุณภาพ
 • 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน