ชื่อรายงาน : ฐานข้อมูล FIS อ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน ตาม กพร. รหัสรายงาน : K03
  ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด กพร.
ที่ ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.1. ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
3.2. จำนวนศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร
3.3. จำนวนเทคโนโลยีสรสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัย แม่โจ้
4.1.1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 -12 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา
4.1.2.

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจำ

4.1.3.

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ

4.1.4.

ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก

4.2.1.

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

4.2.2.

จำนวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ

4.2.3.

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ

4.2.4.

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่นำเสนอผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจำ

4.2.5.

จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

  • งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
4.3.1.

ร้อยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่ออาจารย์ประจำ

4.3.2.

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กรรมการ วิชาการ/ วิชาชีพ กรรมการสอบหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ

4.3.3. ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
4.4.1.

ร้อยละของกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่า

4.4.2. ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.5.1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.5.2. ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
4.5.3. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
7. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) ของสถาบันอุดมศึกษา
8. ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
10. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
12. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
13. ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
15. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร
16. ระดับความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร
19. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล