ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ รหัสรายงาน : P04
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
คณะครุศาสตร์77 85.6% 10 11.1% 3 3.3% 0 .0% 90
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม23 74.2% 8 25.8% 0 .0% 0 .0% 31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์68 90.7% 7 9.3% 0 .0% 0 .0% 75
คณะวิทยาการจัดการ48 96.0% 2 4.0% 0 .0% 0 .0% 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี79 84.9% 12 12.9% 2 2.2% 0 .0% 93
บัณฑิตวิทยาลัย1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวมทั้งหมด2964050341
คิดเป็นร้อยละ86.811.71.5.0
ข้อมูล ณ วันที่ 21/7/2562

กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์   26.39%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   9.09%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   21.99%
คณะวิทยาการจัดการ   14.66%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   27.27%
บัณฑิตวิทยาลัย   .59%
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง   .00%
งานนิติกร   .00%
ร้อยละจำนวนบุคลากร


Rajabhat Rajanagarindra University