รายงาน : จำนวนกิจกรรมของหน่วยงาน..... รายปี รหัสรายงาน : A02.1
ปี : 2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
2549 | 2550 | 2551 | 2552
กิจกรรมวิชาการ( 2 กิจกรรม)
1. อบรมหลักสูตรการตรวจสอบการดำเนินงาน
2. อบรมหลักสูตร Tool and Techniques for the Audit Manager


Rajabhat Rajanagarindra University