รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 23 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 7-09-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ0100
2 27-09-2560 ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
3 23-09-2560 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ1000
4 15-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
5 11-09-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
6 07-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
7 8-08-2560 เข้าร่วมงานและสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี0100
8 21-08-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
9 11-08-2560 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
10 07-08-2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1000
11 01-08-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
12 25-07-2560 ประชุมชี้แจงโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 5ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง1000
13 19-07-2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่า1000
14 18-07-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยไทย"โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี0100
15 17-07-2560 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 21000
16 14-07-2560 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 21000
17 06-06-2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560ห้องหอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
18 1-03-2560 เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress V)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี0700
19 3-02-2560 เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สระแก้วเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาภาค1จังหวัดสระแก้ว0100
20 21-02-2560 โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์0700
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University