รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 31 รายการ / หน้าที่ 2/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
21 19-07-2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่า1000
22 18-07-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยไทย"โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี0100
23 17-07-2560 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 21000
24 14-07-2560 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 21000
25 06-06-2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560ห้องหอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
26 1-03-2560 เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress V)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี0700
27 3-02-2560 เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สระแก้วเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาภาค1จังหวัดสระแก้ว0100
28 21-02-2560 โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์0700
29 2-02-2560 เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตภาค กลาง ประจำปีการศึกษา 2559มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี0100
30 23-01-2560 เข้าร่วมงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 28 "111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์"มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0100
31 16-01-2560 เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปกิจกรรมพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี0700
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 2/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University