จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 บริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (งป.)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา300,000.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา113,200.00
3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา345,000.00
4 การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา155,300.00
5 บริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ลป.)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา15,951.34
6 บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ลป.)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา121,813.00
7 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา380,000.00
8 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล (ลป.)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา97,952.00
9 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.ลป.) (2014960006500001)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา2,784,300.00
10 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.ลป.) (2014960006500003)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา1,083,640.00
11 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (งบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายแทนกัน) (งป.ลป.)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา342,000.00
12 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก) (มหาวิทยาลัยบูรพา) (ลป.)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา150,000.00
13 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.) (2014960006500001)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา11,011,300.00
14 กองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา3,000,000.00
15 โครงการพิเศษเพื่อดำเนินงานวิจัย1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา1,506,600.00
16 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา35,000.00
17 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น) (งป.) (2014960006500003)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา4,143,200.00
18 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก) (มหาวิทยาลัยบูรพา)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา50,000.00
19 บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา300,000.00
20 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (งป.) (งบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายแทนกัน) (งป.)1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา1,200,000.00
21 ชำระค่าสมาชิก ประเภทองค์กร ราย 3 ปี "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม"1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา15,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด27,150,256.34
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/