โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2551
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550 - 30 กันายน 2551คณบดี100,000.00
2 รอ วิจัยและบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550 - 31 สิงหาคม 2551ผศ.นิสา เมลานนท์238,600.00
3 รอ การพัฒนาของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จากเซรามิกส์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น01/10/2550 - 30/09/2551นายประสาน นันทะเสน60,000.00
4 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย18 สิงหาคม 2551 - 18 สิงหาคม 2551ผศ.จิตรา ชนะกุล26,780.00
รวมงบประมาณทั้งหมด425,380.00