รายงาน : สถิติกิจกรรมแยกตามประเภท รายปี รหัสรายงาน : A01
ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
กิจกรรมจำนวน (ครั้ง)จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท0 0 .00
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม11 40 481,900.00
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง1 0 12,760.00
กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา38 2184 898,300.00
กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม0 0 .00
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน23 1297 2,381,685.00
กิจกรรมวิชาการ1 8 41,280.00
กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย0 0 .00
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ2 84 25,840.00
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน0 0 .00
กิจกรรมด้านการวิจัย0 0 .00
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ2 0 58,162.00
กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ0 0 .00
ปรัชญา / วิสัยทัศน์21 325 190,750.00
กิจกรรมทั่วไป0 0 .00
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา9 30 154,590.00
กิจกรรมด้านการจัดการองค์ความรู้1 670 .00
กิจกรรมนันทนาการ0 0 .00
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย0 0 .00
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด1 25 32,100.00
รวม11046634,277,367.00
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University