รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 45 รายการ / หน้าที่ 2/3
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
21 25-04-2561 เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่4โรงเรียนเกาะเปริด ตำบลเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี0100
22 2-04-2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนา"การพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออก" ประจำปีงบประมาณ 2560โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียน เดอะ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดชลบุรี0100
23 30-03-2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ1000
24 3-03-2561 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี0100
25 3-03-2561 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2561มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี0100
26 29-03-2561 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่12มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ0100
27 26-03-2561 เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ0100
28 20-03-2561 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 4มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
29 2-03-2561 ซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมหาวทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ0100
30 18-03-2561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 29มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
31 18-03-2561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 29มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
32 12-03-2561 ประชุมคณะทำงานโครงการประเพณีฉลองสมโภชพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโสธรขึ้นจากน้ำ ครั้งที่ 1/2561ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
33 05-03-2561 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรากลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด1000
34 05-03-2561 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
35 9-02-2561 เข้าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
36 6-02-2561 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบันการศึกษา ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 0100
37 5-02-2561 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558-2559มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี0100
38 5-02-2561 นำนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
39 4-02-2561 เข้าร่วมประชุมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
40 26-02-2561 รับบัตรอนุญาตเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 2/3     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - 3 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University