จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 การฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติการทดลองให้แกานักเรียนในภูมิภาคตะวันออก4 สิงหาคม 2554- 4 สิงหาคม 2554นางสาวยุวดี ยอดสวัสดิ์.00
2 อบรมวิชาการด้านสาธารณสุขระดับสากลเพื่อการพัฒนาคุณภาพอาจารย์13 กรกฎาคม 2554- 15 กรกฎาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ47,200.00
3 ศิษย์เคมี น้อมจิตวันทา บูชาครู21 กรกฎาคม 2554- 21 กรกฎาคม 2554อาจายร์จิระเ่ดช นาสุข3,000.00
4 โครงการทอดผ้าป่าขยะ1 สิงหาคม 2554- 18 สิงหาคม 2554นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
5 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์- อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี และ อาจารย.00
6 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน22 มิถุนายน2554- 23 มิถุนายน 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา300,000.00
7 ตาวจประเมินคุณภรพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินคร์1 มิถุนายน 2554- 3 มิถุนายน 2554นางสาวสุชาดา ทับศรี140,460.00
8 ฟิสิกส์สานสัมพันธ์น้องพี่ ปีที่125 มิถุนายน 2554- 25 มิถุนายน 2554อาจารย์พิไลพร หนูทองคำ2,100.00
9 สร้างภูมิต้านทานที่ดีเพื่ออยู่ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบัน25 มิถุนายน 2554- 25 มิถุนายน 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว29,000.00
10 โครงการวิชาสาขาคอมพิวเตอร์22 มิถุนายน2554- 23 มิถุนายน 2554นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์60,040.00
11 เตรียมพร้อมนักศึกษาปี1 กับการเป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์2 มิถุนายน2554- 3 มิถุนายน 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว48,000.00
12 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์12 กรกฎาคม 2554- 14 กรกฎาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช36,300.00
13 โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์"เสริมสร้างความรู้ให้กับศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน"20 สิงหาคม 2554- 20 สิงหาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว141,200.00
14 โครงการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก(เขาหินซ้อน)24 สิงหาคม 254- 24 สิงหาคม 2554นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
15 โครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรืประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม24 สิงหาคม 254- 24 สิงหาคม 2554นางสาวยุวดี ยอดสวัสดิ์.00
16 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน8 สิงหาคม 2554- 9 สิงหาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ52,100.00
17 โครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น6 สิงหาคม 2554- 7 สิงหาคม 2554นางสาวมนฤดี โกมลภิส66,000.00
18 โครงการ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5 สิงหาคม 2554- 7 สิงหาคม 2554นางสาวผุสดี ภุมรา30,000.00
19 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทในสังคมไทย31 สิงหาคม 2554- 31 สิงหาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว10,500.00
20 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทในสังคมไทย31 สิงหาคม 2554- 31 สิงหาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ49,100.00
21 โครงการ "ราชนครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"1 สิงหาคม 2554- 1 สิงหาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ24,700.00
22 โครงการ การเรียนโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณประจำปี 255527 กรกฎาคม 2554- 27 กรกฎาคม 2554นางสาวพิไลพร หนูทองคำ8,675.00
23 โครงการหมูาบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปดริ้ว4 สิงหาคม 2554- 5 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา160,000.00
24 โครงการ ประชุมสัมมนาด้านการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 กรกฎาคม 2554- 10 กรกฎาคม 2554นางสาวณัฐพร สนเผือก10,000.00
25 โครงการค่ายอบรม ศีลธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26 สิงหาคม 2554- 28 สิงหาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว56,500.00
26 โครงงานเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์20 สิงหาคม 2554- 20 สิงหาคม 2554นายทสพล รวมฉิมพลี16,800.00
27 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และดูงาน29 สิงหาคม 2554- 23 สิงหาคม 2554นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน12,140.00
28 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปี 255424 สิงหาคม 2554- 24 สิงหาคม 2554นางสาวทิพย์วรรณ หงกะเชิญ11,140.00
29 ผลิตภัณต์เพื่อสุขภาพ สร้างรายได้าะหว่างเรียน6 มิถุนายน 2554- นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
30 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี14 กรกฎาคม 2554- 18 กรกฎาคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว31,600.00
31 โครงการพัฒนาชุดทดลองสำหรับการสอนฟิสิกส์ ระยะที่1 กรกฎาคม 2554- ิ กันยายน 2554อาจารย์อภิชาตฺ สังข์ทอง70,000.00
32 โครงการศึกษาดูงานเชิงนิเวศ6 กรกฎาคม 2554- 6 กรกฎาคม 2554นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน6,300.00
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูฟิสิกส์11 กันยายน 2554- 11 กันยายน 2554นายอภิชาติ สังข์ทอง.00
34 โครงการธรรมสัญจรภาคเหนือ21 สิงหาคม 2554- 21 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า17,000.00
35 โครงการศึกษาดูงาน"การจัดครัวมาตรฐานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร25 สิงหาคม 2554- 25 สิงหาคม 2554นางจารุวรรณ สุนทรเสณี4,300.00
36 เตรียมความพร้อมโครงการเครือข่ายพัฒนานักศึกษา13 มกราคม 2554- 13 มกราคม 2554นางอัญชลี จำปาหอม14,600.00
37 โครงการเสริมสร้างความรัก I LOVE SCIENCE25 มกราคม 2554- 25 มกราคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว95,500.00
38 โครงการศึกษาดูงานการบริหาร การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ6 กุมภาพันธ์ 2554- 8 กุมภาพันธ์ 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา200,000.00
39 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์25 มกราคม 2554- 26 มกราคม 2554นายสุพัฒน์ สุขเกษม27,930.00
40 โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 กุมภาพันธ์ 2554- 4 กุมภาพันธ์ 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว15,000.00
41 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสาธาณสุข รุ่น 124 มกราคม 2554- 29 เมษายน 2554อาจารย์ดร.วรพล แวงนอก.00
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรเคมี 1)11 กุมภาพันธ์ 2554- 11 กุมภาพันธ์ 2554นางสาวยุวดี ยอดสวัสดิ์.00
43 โครงการอบรมการใช้งานระบบสารอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร e-Document28 ตุลาคม 2554- 28 ตุลาคม 2554นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์.00
44 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้างวิทย์ความปลอดภัย28 สิงหาคม 2554- 28 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า20,900.00
45 โครงการพัฒนาวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ28 สิงหาคม 2554- 28 สิงหาคม 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า49,000.00
46 โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี27 มกราคม 2554- 29 มกราคม 2554นายธีรยุทธ จันทร์เขียว50,000.00
47 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า17 กุมภาพันธ์ 2554- 18 กุมภาพันธ์ 2554นายจักรกริช ไชยเนตร30,000.00
48 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ6 กุมภาพันธ์ 2554- 8 กุมภาพันธ์ 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร ภู่ผะกา167,000.00
49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย14 กุมภาพันธ์ 2554- 17 กุมภาพันธ์ 2554นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์.00
50 โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์และนิทรรศการวิทยาศาสตร์สัญจร13 กุมภาพันธ์ 2554- 17กุมภาพันธ์ 2554 นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์30,000.00
51 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์(CSIT mini conference2011)18 มีนาคม 2554- 18 มีนาคม 2554อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี 9,360.00
52 โครงการจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE27 มีนาคม 2554- 27 มีนาคม 2554นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์26,480.00
53 โครงการศึกษาดูงาน"การปประชุมวิชาการระดีบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์"18 มีนาคม 2554- 18 มีนาคม 2554นายสรรเสริญ ผาวันดี8,790.00
54 โครงการพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาค กศ.พท.21 มีนาคม 2554- 31 มีนาคม 2554นางสาวขณิดา จรุงจิตต์12,050.00
55 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา20 พฤษภาคม 2554- 20 พฤษภาคม 2554อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา57,500.00
56 อบรมวิชาการและเตรียมฝึกประสบการอาชีพสาธารณสุขชุมชน1 เมษายน 2554- 30 พฤษภาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ49,900.00
57 การเขียนและผลิตตำราวิชาการ20 เมษายน 2554- 21 เมษายน 2554นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย40,200.00
58 ศึกษาดูงานบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร แงะเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ้นภาอตะวันออกเฉียงเหนือและทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน25 เมษายน 2554- 29 เมษายน 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา326,200.00
59 การบริหารความเสี่ยงและวางแผนระบบควบคุมในแบบบูรณาการ23 พฤษภาคม 2554- 24 พฤษภาคม 2554นางสาวสุพัตตรา แดงเจริญ80,000.00
60 โครงการตรวจสุขภาพปะจำปี"ใส่ใจสุขภาพกับเราชาวคณะวิทยาศาสตร์"18 พฤษภาคม 2554- 18 พฤษภาคม 2554นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์7,600.00
61 ตรวจประเมินสคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 255326 พฤษภาคม 2554- 27 พฤษภาคม 2554นางสาวสุชาดา ทับศรี94,500.00
62 พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ภาค กศ.พท.30 พฤษภาคม 2554- 1 มิถุนายน 2554นางสาวขณิดา จรุงจิตต์141,750.00
63 โครงการประชุมวิชาการปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ ผลการดำเนินงานและวางแผนการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการดำเนินการประกันคุณภาพ(สกอ.และสมศ.)สู่การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ ASEAN10 ตุลาคม 2554- 11 ตุลาคม 2554ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา116,450.00
64 โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE23 ตุลาคม 2554- 23 ตุลาคม 2554นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์45,760.00
65 โครงการอบรมวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนางานด้านสาธารณสุขชุมชน3 มีนาคม 2554- 3 มีนาคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ50,000.00
66 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม6 มกราคม 2554- 6 มกราคม 2554นางสาวทานตะวัน กิริมิตร.00
67 โครงการอบรมสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา20 มกราคม 2554- 20 มกราคม 2554นายวรพจน์ ทำเนียบ50,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด3,260,625.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/