รายงาน : เปรียบเทียบ ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กรรมการ วิชาการ/ วิชาชีพ กรรมการสอบหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ รหัสรายงาน : B32
ปี : ปี พ.ศ.  2560 ครั้งที่ปรับปรุง :  
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
คณะจำนวนอาจารย์ที่เป็นกรรมการ *จำนวนอาจารย์ทั้งหมดร้อยละ
คณะครุศาสตร์00??
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม00??
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00??
คณะวิทยาการจัดการ00??
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00??
บัณฑิตวิทยาลัย00??
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง00??
งานนิติกร00??
รวม000.00
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 

 

 

กรรมการหมายถึง 1) เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิชาชีพ 2) กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก 3) กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ  


Rajabhat Rajanagarindra University