ชื่อรายงาน : จำนวนหลักสูตรแยกตามหน่วยงานคณะ รหัสรายงาน : S01
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
คณะครุศาสตร์11 100.0% 0 .0% 0 .0% 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10 90.9% 1 9.1% 0 .0% 11
คณะวิทยาการจัดการ6 100.0% 0 .0% 0 .0% 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13 100.0% 0 .0% 0 .0% 13
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 8 88.9% 1 11.1% 9
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0
รวมทั้งหมด4510156
คิดเป็นร้อยละ80.417.91.8


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,