ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ รหัสรายงาน : P04
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
คณะครุศาสตร์77 84.6% 10 11.0% 4 4.4% 0 .0% 91
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม27 79.4% 7 20.6% 0 .0% 0 .0% 34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์68 90.7% 7 9.3% 0 .0% 0 .0% 75
คณะวิทยาการจัดการ48 96.0% 2 4.0% 0 .0% 0 .0% 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี75 82.4% 14 15.4% 2 2.2% 0 .0% 91
บัณฑิตวิทยาลัย1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวมทั้งหมด2964160343
คิดเป็นร้อยละ86.312.01.7.0


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,