ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 124 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
61 นางจันทรา ศรีโกศะบาลพฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2553
62 นายอัครเดช หมู่วิเศษปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2553
63 นางสาววาริน แซ่ตูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางบ่อวิทยา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11002/2553
64 นางสาวศิริรัตน์ เทียมเลิศศึกษาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2553
65 นางสาวบุญเตือน กามินีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2553
66 นางสาวจารุณี สถิตย์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2553
67 นางสาวภาวิณี เรืองศรีปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสถาบันการพลศึกษา สังกัด เขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2553
68 นางสาวนวพร คุ้มวงค์การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11002/2554
69 นายโชคธวีร์ อ้นถาวรพฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความต้องการพัฒนาสมรรถนะ ด้านคอมพิวเตอร์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11002/2554
70 นายชาลี ฉิมแฉ่งการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์: กรณีศึกษาทุ่นทานตะวันอพาร์ทเม้นท์ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา11002/2554
71 นายมณฑล ถาวรยิ่ง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับ คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2554
72 นางสาวเอื้อพร อ่อนน้อมการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2554
73 นายประยุทธ ผันประเสริฐการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครู โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนเกวลินวิทยา ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2554
74 นายไพสิฐ ชัยชาญการลดของเสียในกระบวนการผลิตหัวปากกาลูกลื่น กรณีศึกษาบริษัทผลิตหัวปากกาใจจังหวัดระยอง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11002/2555
75 นางนภาภรณ์ แสงฤทธิ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การ แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2555
76 นายเสกสรรค์ ชัยนุรัตน์การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการ โรงสีข้าวในภาคตะวันออกของประเทศไทย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11002/2555
77 นางสาวพรรณิภา เนื้อนาการศึกษาระดับความต้องการการลาออกของพนักงาน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11002/2555
78 นายกิติภูมิ วรพิพัฒน์การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลับลูกปืนลูกรอก สายพานเครื่องยนต์กรณีศึกษา; บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11002/2555
79 นายจักรตรี จันทร์เทียมการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีปัญหาของการติดตั้งก๊าซปิโตเลียมเหลว(LPG) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11002/2555
80 นางสาวอรุณรัตน์ บุ่งนามคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2555

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 4/7     >> Select Page No. [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University